Συζητήσεις για το μάθημα

Eρώτηση??

 
Picture of NIKOLAOS VOGIATZAKIS
Eρώτηση??
by NIKOLAOS VOGIATZAKIS - Friday, 15 February 2019, 5:30 PM
 

Στην ασκ.6 του 1ου φυλλαδίου μπορώ να πω ότι εφόσον το (1,2) είναι φραγμένο και το lim(x-->1+) της f(x)=+oo τότε δεν είναι ομ.συνεχής?Επίσης αν είχα το (1,+οο) στη θέση του (1,2) όπου δεν είναι φραγμένο, όπου lim(x-->1+)=+oo k' lim(x-->+oo)=0 τότε δε μπορώ ν συμπεράνω ομ.συνέχεια έτσι δεν είναι? όμως αν είχα φραγμένο στη θέση του (1,+οο) με τα ίδια όρια (δηλ.όχι και τα 2 πεπερ.)μπορώ να πώ ότι δεν είναι ομ.συν.?

Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: Eρώτηση??
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Friday, 15 February 2019, 6:37 PM
 

Ισχύει ότι αν μια συνάρτηση είναι ομοιόμορφα συνεχής σε ένα φραγμένο διάστημα \((a, b)\) τότε είναι και φραγμένη σε αυτό το διάστημα. Αυτή η πρόταση μας λέει ότι η συνάρτηση \(\frac{1}{x-1}\) δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής σε οποιοδήποτε διάστημα περιέχει το 1 ή έχει άκρο το 1 αφού αν ήταν ομ. συνεχής σε ένα τέτοιο διάστημα θα ήταν ομ. συνεχής και σε ένα φραγμένο διάστημα που περιέχει το 1 ή έχει άκρο το 1, αλλά σε οποιοδήποτε τέτοιο διάστημα η συνάρτησή μας δεν είναι φραγμένη, αφού το όριο στο 1 είναι άπειρο.

Την πρόταση αυτή όμως δεν την έχουμε αποδείξει στο μάθημα. Ιδού λοιπόν μια απόδειξη.

Θεώρημα: Αν \((a, b)\) είναι φραγμένο διάστημα και η \(f:(a,b) \to \RR\) είναι ομοιόμορφα συνεχής τότε είναι και φραγμένη.

Απόδειξη: Πάρτε τον ορισμό της ομ. συνέχειας με \(\epsilon=1\). Τότε υπάρχει \(\delta>0\) τ.ώ.

\[ \Abs{x-y} < \delta \implies \Abs{f(x)-f(y)} < 1. \]

Πάρτε ένα φυσικό αριθμό \(N\) τ.ώ. \(\frac{b-a}{N} < \delta\) και ας είναι \(x_1, \ldots, x_N\) τα σημεία 

\[ x_j = a + j\frac{b-a}{N}, \]

και \(M\) η μέγιστη τιμή της \(\Abs{f}\) σε αυτά τα σημεία. Παρτε τώρα ένα \(y \in (a, b)\). Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα \(j=1,\ldots,N\) τ.ώ. \(\Abs{x_j-y} < \delta\) οπότε, από την ομ. συνέχεια, έχουμε \(\Abs{f(x_j)-f(y)} < \epsilon = 1\), άρα έχουμε δείξει ότι για κάθε \(y\) ισχύει

\[ -M-1 < f(y) < M+1, \]

και άρα η συνάρτησή μας ικανοποιεί το φράγμα \(\Abs{f} \le M+1\). \(\blacksquare\)