ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

 Θα υπάρξει μία Πρόοδος στις 22 ή 23 Μαρτίου. Δεν θα είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός θα είναι το max{1/3 Πρόοδος+2/3 Τελικός, Τελικός}.